Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2014

trolololololo
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaSebeczek Sebeczek

June 13 2014

trolololololo

June 12 2014

trolololololo
trolololololo
1088 0c71 390
Reposted fromkaiee kaiee viaSebeczek Sebeczek
trolololololo
1365 6e65 390
Reposted fromothershe othershe viaSebeczek Sebeczek
trolololololo
9505 27a6 390
Reposted frombassman bassman viaSebeczek Sebeczek
trolololololo
łódź
Reposted fromnaiwna naiwna viaspalonyteatr spalonyteatr
trolololololo

June 09 2014

trolololololo
0981 5508 390
Reposted frompil-yeonseong pil-yeonseong viaSebeczek Sebeczek

June 04 2014

trolololololo
0921 2f19 390
bingo
Reposted fromcrazypolish crazypolish

June 03 2014

trolololololo
5220 57ff 390
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viacrazypolish crazypolish

June 02 2014

trolololololo
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa, jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała, Jeśli jest tego warta, nie poddasz się, jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart. Prawda jest taka, że każda osoba cię skrzywdzi, dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frommissbrodka missbrodka viakomplikacja komplikacja

May 31 2014

trolololololo
Reposted fromVix Vix viaSebeczek Sebeczek
trolololololo
7509 195f 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaSebeczek Sebeczek

May 30 2014

trolololololo
7196 0e55 390
Reposted fromnutt nutt viaSebeczek Sebeczek

May 27 2014

trolololololo

200 lat temu Benjamin Franklin wyjawił światu tajemnicę swojego sukcesu: nigdy nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dzisiaj. Nie wiem, czemu odkładamy sprawy na później, ale gdybym miała zgadywać, (...) to ma coś wspólnego z lękiem (...) przed porażką, bólem, odrzuceniem. Czasem lękamy się tylko podjęcia decyzji, nie chcąc popełnić błędu, którego nie można naprawić.

— Chirurdzy
Reposted fromresort resort viasleeplessdiary sleeplessdiary
trolololololo
8693 3207 390
8616 1c2c 390

Vertical garden in Madrid, Spain 

Tumblr
trolololololo
Człowiek wie, że to miłość, kiedy chce prze­bywać z dru­ga osobą i czu­je, że ta dru­ga oso­ba chce te­go samego. 
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viareksi0 reksi0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl